Arbejdsskadeerstatning

En arbejdsskadeerstatning omhandler den erstatning, som den skadelidte har ret til, hvis den involverede har været ud efor en arbejdsskade. Erstatning af arbejdsskader reguleres som udgangspunkt efter arbejdsskadesikringsloven, uanset om der er tale om en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

For samtlige arbejdsgiver, herunder også selvstændige, der lader sig registrere, vil der skulle tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der vil dække visse tabsposter ved en eventuel arbejdsulykke.

Derudover gælder der ligeledes en pligt til at bidrage til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, der dækker i tilfælde af erhvervssygdomme. Som udgangspunkt er det altid arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde en potentiel arbejdsskade til arbejdsskadestyrelsen. Herefter er det styrelsen, der foretager en vurdering af, om der er tale om en decideret arbejdsskade og i så fald om der vil kunne ydes en erstatning.

Såfremt at skadelidte ikke måtte være enig i arbejdsskadestyrelsens afgørelse, vil sagen kunne appelleres til Ankestyrelsen.

På arbejdsmiljøområdet skelnes der ofte mellem arbejdsbetingede lidelser samt arbejdsulykker. Der kan kun opnås erstatning for henholdsvis erhvervssygdom eller en arbejdsulykke, hvis den kan opfylde betingelserne til en arbejdsskade.

De 3 overordnede krav Arbejdsskadeloven stiller er følgende:

  • Der skal være en aftale om, at den skadelidte skulle udføre et stykke arbejde for en arbejdsgiver i Danmark.
  • Skaden skal være sket mens arbejdet blev udført, uanset om arbejdet har været lønnet eller ulønnet, og uanset arbejdets varighed i øvrigt.
  • Skaden skal være sket grundet arbejdet eller de forhold, som arbejdet blev udført under.

Arbejdsskadeloven omfatter som udgangspunkt samtlige ansatte i Danmark eller på danske skibe og selvstændige, der har valgt at forsikre dem selv. Også medlemmer af arbejdsgivernes familie vil være berettigede efter loven, når de arbejder i virksomheden i et omfang, der må sidestilles med andre ansatte.

Der vil være dele af loven, der kun gælder assisterende ægtefæller til arbejdsgiveren. Både en hændelse eller sygdom vil som udgangspunkt kun kunne anerkendes som en arbejdsskade, hvis den er sket under arbejde for arbejdsgiveren. En skade, som er sket i fritiden eller under andre omstændigheder, vil som hovedregel ikke blive anerkendt som en arbejdsskade.