Byggeret

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri, hvis visse betingelser er opfyldt. Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, som består i bebyggelsesprocent, etageantal samt højdeforhold og grundstørrelse.

Derudover har byggeretten også særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for følgende:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse samt dobbelthuse
  • Sommerhuse i sommerhusområder
  • Garager, carporte samt lignende mindre bygninger
  • Småbygninger på højest 10 kvadratmeter

Samtidig vil der også være nogle specifikke tekniske bestemmelser, der vil skulle overholdes. I Bygningsreglementet er der bestemmelser for både indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energi samt installationer.

Et byggeri til enfamiliehuse, dobbelthuse eller sommerhuse vil være et byggeri af begrænset kompleksitet. Ved sådanne sager vil kommunen ikke skulle behandle de tekniske bestemmelser – dog vil der kunne være krav om brandforanstaltninger. Det er ansøgeren/ejeren der har ansvaret for at overholde de tekniske bestemmelser beskrevet i Bygningsreglementet samt at indsende teknisk dokumentation.

Bliver byggeretten overholdt vil kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri. Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, vil der stadig skulle indhentes en byggetilladelse og en godkendelse hos den respektive kommune på forhånd.

Byggeretten er ikke gældende, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser. En kommune vil derfor kunne fastlægge andre bestemmelser for et eller flere områder gennem en lokalplan.

Overholder ikke byggeretten?

Overholder dit byggeri ikke byggeretten, vil du sammen med din ansøgning om byggetilladelse og din godkendelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Din ansøgning vil skulle indeholde en velbegrundet begrundelse for, hvorfor byggeretten ikke overholdes.

Kan et byggeri ikke overholde byggeretten, vil kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriets samlede omfang samt indvirkning på omgivelserne. Som et konkret led i helhedsvurderingen, vil der skulle foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen vil kommunen efterfølgende beslutte, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.