Personskaderet

Ved personskadeerstatning kan det være umuligt at give en fyldestgørende beskrivelse af hver enkelt erstatningspost, da der kan være mange forskellige faktorer, der spiller ind samt hvornår skaden er sket og hvordan du er kommet til skade.

Svie og smerte

I sager hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil du kunne få godtgørelse for svie og smerte med en fast takt for hver dag, du er sygemeldt. Taksten reguleres hvert år og udgør i 2016 – 190 kr. pr. dag.

Tabt arbejdsfortjeneste

I sager hvor der er en ansvarlig skadevolder, vil du kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningsposten skal erstatte det økonomiske tab, der kan opstå på grund af mistet indtægt, hvis du ender med at blive syg af skaderne, blive afskediget eller ikke kan tage et nyt job, som følge af ulykken.

Du vil kunne få erstatning fra ulykken er sket og frem til du selv igen kan begynde at tjene penge selv, eller indtil du har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab.

Varigt mén

Har en ulykke givet dig varige mén, vil du have krav på en godtgørelse. Ménet udmåles til en méngrad i procent, hvoraf du har krav på godtgørelse, hvis méngraden er mindst 5 %. Godtgørelsen reguleres hvert år.

Erhvervstab

Kan du ikke længere arbejde, som følge af en ulykke, vil det blive erstattet som et varigt erhvervsevnetab. Er nedgangen varig og mindst 15 % i forhold til indtægtstabet, vil du have krav på erstatning. Erhvervsevnetabet vil ofte først kunne vurderes et stykke tid efter hændelsen er sket, da det kræver tid at få et fuldt overblik over de erhvervsmæssige konsekvenser.

Advokatomkostninger

Du vil få et tilskud til de samlede advokatomkostninger i sager, hvor der er en skadevolder. Resten af omkostningerne vil du selv skulle betale. I sager hvor der ingen skadevolder er, vil det ofte også være dig selv, der vil skulle betale eventuelle advokatomkostninger.

Læs mere her.